IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
เงื่อนไขการใช้บริการ

การรักษาความเป็นส่วนตัว /ข้อตกลง

ไอพีสตาร์ ให้คำมั่นว่าจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในขณะที่นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผ่านเว็บไซต์ของเรา วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก็เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงประเภทของข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีการนำข้อมูลไปใช้ ในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ท่านทราบว่าเรารวบรวมข้อมูลใดของท่านไว้บ้าง และเราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้อย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นแก่ผู้ใด

การยินยอมตามเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้
เมื่อท่านเข้ามายังเว็บไซต์ นั่นหมายความว่า ท่านได้ยินยอมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของไอพีสตาร์ ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านอาจไม่เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านยังคงเข้ามายังเว็บไซด์ของเรา เมื่อเราได้เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขข้อตกลงเหล่านั้น นั่นหมายความว่า ท่านได้ยินยอมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นด้วย

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูล
เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การเก็บรวมรวมข้อมูลบางส่วนอาจมีความจำเป็น โดยทั่วไปบริการของเราจะทำการรวบรวมข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติ ได้แก่จำนวนครั้งและความถี่ในการเข้าเยี่ยมชม www.ipstar.com เราจะทำการบันทึกหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราสามารถทราบถึงรูปแบบปริมาณการใช้งานผ่านเว็ปไซต์ ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ปัญหาและบริหารจัดการเว็บไซต์ได้ดีขึ้น

ข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ หรือการเข้าร่วมเป็นคู่ค้า ลูกค้า หรือพนักงาน เราจะร้องขอให้ระบุข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วิธีการชำระเงิน เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะกับท่าน ไอพีสตาร์จะนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการของเรา เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีกว่าและตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด และเพื่อการส่งข้อความยืนยันเมื่อท่านได้สอบถามข้อมูลหรือบริการจากเรา นั่นหมายความว่า ไอพีสตาร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น เพื่อแนะนำบริการใหม่ๆ ซึ่งเราคาดว่าท่านอาจจะมีความสนใจ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของบริษัทของท่านแก่บุคคลที่สามที่ต้องการทำการตลาดกับสินค้า ไอพีสตาร์จะไม่ทำการตลาดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรากับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นเด็กและจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กเหล่านั้นบนเว็บไซต์ของเรา ในขณะที่เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย เพื่อปกป้องความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวที่กระทำโดยบุคคลที่สามได้

หากท่านไม่สะดวกในการส่งผ่านข้อมูลการติดต่อทางอินเตอร์เน็ต ท่านอาจติดต่อเราผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในหน้า ติดต่อเรา หรือโดยอีเมล

คุกกี้
ไอพีสตาร์ใช้หน่วยพื้นฐานข้อมูลในระบบค้นหาข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คุ้กกี้ (cookies )เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าดูเว็บไซต์ของท่าน คุ้กกี้เป็นข้อมูลส่วนเล็กๆ ซึ่งเว็บไซต์ถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสค์ของคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกการเข้าใช้งาน ระบบนี้จะช่วยให้เราทำการปรับปรุงข้อมูลที่นำเสนอท่านให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในขณะเข้ามายังเว็บไซด์ การใช้คุ้กกี้เป็นสิ่งปกติทั่วไปในอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์หลักหลายๆเว็บไซต์ก็ใช้คุ้กกี้เพื่อจัดเตรียมสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า สำหรับ คุ้กกี้ เองนั้นไม่ได้เป็นที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากชื่อผู้ใช้ แต่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อบอกให้ทราบว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ามาใช้เว็บไซต์เมื่อใด ไอพีสตาร์จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อดึงข้อมูลอื่นๆจากคอมพิวเตอร์ของท่าน นอกจากข้อมูลที่ถูกส่งมาที่คุ้กกี้ตั้งแต่แรก และเราไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือการส่งเสริมการตลาด หรือการแบ่งปันข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม ไอพีสตาร์ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและวัตถุประสงค์ทั่วๆไป รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่ไม่สามารถระบุได้ ซึ่งได้แก่ การส่งบทความพิเศษและการโฆษณา ด้วยวิธีนี้ ไอพีสตาร์สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่านโดยไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ไอพีสตาร์จะนำมาข้อมูลจากคุกกี้มาใช้เพื่อเลือกส่งข้อมูลเฉพาะที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

การเปิดเผยข้อมูล
ไอพีสตาร์จะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือของบริษัทของท่านแก่บุคคลภายนอกบริษัทไอพีสตาร์ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือบริษัทของท่าน ในกรณที่ไอพีสตาร์ดำเนินการผ่านตัวแทน คู่สัญญา ผู้รับเหมาหรือบริษัทอื่นในนามของไอพีสตาร์ ไอพีสตาร์จะดำเนินการให้บริษัทดังกล่าวนั้นดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

อีเมลที่ไม่พึงประสงค์
ไอพีสตาร์จะไม่ทำการส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ไร้สาระหรือที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นที่รู้จักว่า spams อย่างไรก็ตาม ไอพีสตาร์จะใช้อีเมลในการติดต่อกับท่าน ไม่ว่าจะเป็นการตอบข้อซักถาม หรือยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลดังกล่าวจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็น spamsและจะได้รับการดำเนินการโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าหรือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ไม่ต้องการได้รับอีเมลจากไอพีสตาร์ นอกจากอีเมลที่เป็นการติดต่อทางธุรกิจโดยตรง ลูกค้าสามารถดำเนินการร้องของต่อไอพีสตาร์ให้หยุดส่งอีเมลอีกต่อไปได้ โดยการส่งคำร้องขอไปที่

การสำรวจความเห็นออนไลน์
ไอพีสตาร์เห็นคุณค่าของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า ดังนั้นในบางครั้งเราอาจทำการสำรวจความเห็นออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถทำหรือไม่ทำแบบสำรวจก็ได้ ทั้งนี้โดยปกติแล้วข้อมูลจะถูกรวบรวมขึ้นและนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ของไอพีสตาร์ ตลอดจนเพื่อพัฒนาลักษณะของบริการให้น่าสนใจและ ส่งเสริมการขาย ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสำรวจจะได้รับการปกปิดชื่อไว้ ถ้ามิได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบสำรวจ

สาระบนเว็บไซต์และข้อความสงวนสิทธิ์
เว็บไซต์ของไอพีสตาร์อาจแสดงข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอนหรือข้อสมมติฐานซึ่งยากต่อการคาดเดา ข้อความเหล่านี้อาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต ไอพีสตาร์จะไม่รับประกันในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ของไอพีสตาร์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่เพียงพอของการคาดเดาข้อมูลนั้นๆ

เอกสารต่างๆที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของไอพีสตาร์แสดงไว้ใน"สภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้น" โดยปราศจากการรับประกันในลักษณะใด ๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงความเหมาะสมในการวางตลาด หรือความเหมาะสมในวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ไอพีสตาร์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหาย โดยเฉพาะ โดยทั่วไป โดยบังเอิญ หรือโดยเป็นผลมาจากการใช้หรือความไม่สามารถในการใช้ข้อมูลที่แสดงไว้ และความสูญเสียกำไรหรือรายได้ ความพยายามทั้งหมดนี้ถูกดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่แสดงไว้ ทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของไอพีสตาร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เป็นที่น่าเสียดายว่าการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้ ร้อยเปอร์เซนต์ ในขณะที่ไอพีสตาร์พยายามอย่างที่สุดที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและของบริษัทของท่าน แต่เราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านส่งมายังเราหรือจากผลิตภัณฑ์หรือบริการบนระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ไอพีสตาร์จึงไม่รับผิดชอบต่อวิธีการซึ่งลูกค้าและบุคคลที่สามใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของไอพีสตาร์

การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิด
ไอพีสตาร์อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือบริษัทของท่านเพื่อทำการสอบสวนและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น หรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเครือข่ายหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดสัญญาบริการกับลูกค้า

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซด์อื่นและการโฆษณา
โปรดสังเกตว่าเว็บไซต์ไอพีสตาร์มีลิ้งค์เพื่อเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น โดยจะเลือกเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์หรือบริการที่มีมาตรฐานเทียบเท่าบริการของเรา โดยเรามิได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีการปฏิบัติในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทหรือเว็บไซต์เหล่านั้น การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มิใช่ของไอพีสตาร์นั้นมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อเป็นการให้ข้อมูล และมิได้เป็นการรับรองหรือให้คำแนะนำใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของไอพีสตาร์เท่านั้น และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า กฏหมายของรัฐและกฎหมายสหพันธรัฐ อื่นๆ เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้

ภาพกราฟฟิก การจัดเรียงตัวอักษร รูปแบบเว็บไซต์เครื่องหมายการค้า รูปภาพ สัญลักษณ์ ตลอดจนการเลือกใช้ การประกอบ และการจัดเรียง เป็นสมบัติของไอพีสตาร์หรือเจ้าของที่ระบุไว้เท่านั้น ห้ามนำไปแสดง แจกจ่าย ทำซ้ำ แสดง ดัดแปลง ขายหรือการโอนเนื้อหาสาระบนเว็บไซต์โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไอพีสตาร์ "IPSTAR", "IPSTAR.com" และตราสัญญลักษณ์ของไอพีสตาร์ เป็นเครื่องหมายการค้าของบมจ. ไทยคม "IPSTAR.com"และตราสัญญลักษณ์ของไอพีสตาร์ เป็นเครื่องหมายการค้าของบมจ. ไทยคม


การรักษาความเป็นส่วนตัว /ข้อตกลง
ลิขสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ