IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
บริการสำหรับภาครัฐ
การฟื้นฟูภัยพิบัติและการติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

อุปกรณ์และบริการของไอพีสตาร์ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการกู้คืนเครือข่ายการสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะเกิดตามธรรมชาติหรือจากมนุษย์์

การสร้างโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารเป็นวิธีหลักในการบริหารจัดการความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน เมื่อมีสถานการณ์ดังกล่าว เครือข่ายพื้นฐานภาคพื้นดินและเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออาจได้รับความเสียหายเป็นลำดับแรก

ไอพีสตาร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม บริการระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time หรือ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) และบริการส่งข่าวผ่านดาวเทียมหรือ Satellite News Gathering (SNG) นอกจากนี้ ไอพีสตาร์ ยังสามารถใช้เป็นระบบการสื่อสารบรอดแบนด์สำรอง ภายหลังการเกิดภัยพิบัติได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมง หลายวัน และหลายสัปดาห์ โดยให้บริการการสื่อสารแทนที่เครือข่ายภาคพื้นดินที่เกิดความเสียหายและไม่สามารถให้บริการได้


Satellite Internet

ข้อดี:

ระบบสำรองของโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดิน (Terrestrial Infrastructure Backup)
เป็นระบบเครือข่ายสำรองในระหว่างที่ระบบสายภาคพื้นดินไม่ทำงาน

การเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบ
สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับเสียง ภาพวีดีโอ และข้อมูลในภารกิจสำคัญได้โดยผ่านการเชื่อมต่อกับ IPSTAR เพียงอย่างเดียว
Satellite Internet การแก้ปัญหาเครือข่ายชั่วคราว
สามารถเป็นเครือข่ายชั่วคราว เมื่อระบบการส่งข้อมูลความเร็วสูงภาคพื้นดินไม่สามารถใช้งานได้
Satellite Internet สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว