IPSTAR Extranet IPSTAR sitemap
IPSTAR internet satellite
IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite IPSTAR internet satellite
 
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีภาคพื้นดิน

ระบบดาวเทียมเพื่อส่งข้อมูลความเร็วสูงของไอพีสตาร์ประกอบด้วย สถานีภาคพื้นดินที่ทำหน้าที่ควบคุมสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้บริการสื่อสารแบบ Broadband Packet-Switching ซึ่งถูกส่งไปยังจานรับสัญญาณขนาดเล็กของผู้ใช้งานจำนวนมากด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายแบบ STAR ของสถานีภาคพื้นดิน

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ wide-band จากสถานีภาคพื้นดินไปยังอุปกรณ์ผู้ใช้ปลายทาง จะใช้ระบบ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) โดยร่วมกับระบบ Time Division Multiplex (TDM) ซึ่งเป็นวิธีการส่งที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งระบบ Turbo Product Coding (TPC) และการปรับระดับคลื่นให้สูงขึ้น (higher order modulation) (L-codes)เพื่อเพิ่มสมรรถนะของระบบ

ในทางกลับกันการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ปลายทางไปยังสถานีภาคพื้นดิน ใช้ช่องทาง narrow-band ซึ่งเป็นวิธีการส่งที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน โดยจะทำงานได้กับวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเลือกใช้ความเร็วในการส่ง รวมทั้ง ALOHA และ TDMA ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงข่ายแบบ STAR ของสถานีภาคพื้นดิน

 

ระบบสถานีภาคพื้นดิน ของไอพีสตาร์

ระบบ Air Interface ของไอพีสตาร์ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานประเภทบรอดแบรนด์ความเร็วสูงปริมาณมาก สถานีภาคพื้นดินของไอพีสตาร์จัดการระบบให้มีการสื่อสารแบบ packet-switched broadband กับจานรับสัญญาณขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่า อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางของลูกค้า (Customer Terminal Equipment – CTE) จำนวนมาก อุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางไอพีสตาร์จะทำงานร่วมกับดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดินด้วยระบบ air interface ที่ใช้เทคโนโลยี waveforms ขั้นสูงบนช่องสัญญาณภาคส่งและภาครับ ซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพของระบบโดยรวม

สถานีภาคพื้นดินของไอพีสตาร์ได้ใช้เทคโนโลยี Adaptive Coding and Modulation (ACM) แบบปิดมาใช้ในการจัดการกำลังการส่ง และจัดสรร bandwidth ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูง ผ่านจานรับสัญญาณขนาด 84-120 ซม. และอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทางขนาดเล็ก

การเชื่อมต่อระหว่างสถานีภาคพื้นดินของไอพีสตาร์ไปยังอุปกรณ์หรือเครือข่ายใดๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ Internet Protocol (IP) ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแอพพลิเคชั่น อุปกรณ์ และซอฟแวร์ที่มีอยู่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน การติดตั้งการเชื่อมต่อถึงเครือข่ายใดๆนั้นอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ STAR ของสถานีภาคพื้นดิน ซึ่งอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้ปลายทางจะรับ/ส่งสัญญาณจากหรือไปยังสถานีภาคพื้นดินของไอพีสตาร์ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น Internet backbone หรือ เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน